Κτηματολόγιο

Το Κτηματολόγιο είναι μια γενική, ενιαία, συστηματική και συνεχώς ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε τμήματος γης, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου. Με την σύνταξη του σταδιακά αντικαθίστανται το ισχύον σύστημα μεταγραφών και τα υποθηκοφυλακεία.

KTIMATOLOGIO

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε και αφορούν το Κτηματολόγιο είναι:

  • Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος
  • Συλλογή και επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας.
  • Διεκπεραίωση αιτήσεων δήλωση ακινήτου, ενστάσεων, πρόδηλου σφάλματος και διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Εθνικό Κτηματολόγιο.
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος χωρικών μεταβολών για διόρθωση σφαλμάτων στην δήλωση των ορίων και του εμβαδού των γεωτεμαχίων.
  • Παραγωγή υποβάθρων με επίγειες και φωτογραμμετρικές μεθόδους.
  • Κτηματολογικοί πίνακες.
  • Συμπλήρωση και ενημέρωση υπαρχόντων κτηματολογικών διαγραμμάτων.