Εργοταξιακή Υποστήριξη

Η Τοπογραφική Υποστήριξη αφορά σε χαράξεις (εκσκαφής – σκυρόδεσης – σιδηροκατασκευής – αξόνων – οριογραμμών κ.λ.π.), χωροσταθμήσεις – υψομετρικά στοιχεία, έλεγχο κατασκευής.
Λόγω της ενασχόλησής μας με αντίστοιχα έργα έχει αποκτηθεί πείρα σε χαράξεις ακρίβειας (τοποθέτησης μηχανημάτων, ειδικών σιδηροκατασευών, εξάρτησης από υφιστάμενα δίκτυα ακριβείας κ.λ.π.)

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε και αφορούν την εργοταξιακή υποστήριξη είναι:

  • Ίδρυση – Έλεγχο – Επέκταση Οριζοντιογραφικού και Υψομετρικού Δικτύου
  • Συλλογή – Διαχείριση – Μελέτη στοιχείων χάραξης
  • Υλοποίηση των στοιχείων επί τόπου του Έργου οριζοντιογραφικά και υψομετρικά
  • Έλεγχο των οικοδομικών στοιχείων, μετά το πέρας κατασκευής τους, σε κάθε φάση.
  • Αποτύπωση των ήδη κατασκευασμένων οικοδομικών στοιχείων όπου απαιτείται.
  • Παράδοση (σε κάθε φάση κατασκευής) τεύχους με τα σημεία χάραξης και σχέδια με τις θέσεις και τις ονομασίες των σημείων.