Αυθαίρετα

Βάσει του νέου νόμου 4178/2013 από 08/08/2013 και εφεξής απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης.
Τακτοποίηση πολεοδομικών αυθαιρεσιών μπορεί να αυξήσει την εμπορική αξία ενός ακινήτου και να αποτελέσει επιπλέον κίνητρο για μία αγορά.
Το κόστος τακτοποίησης αν και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι υψηλό, είναι κατά πολύ μικρότερο του ισχύοντος τέλους ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου.

αυθαιρετα

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε και αφορούν την τακτοποίηση αυθαιρέτων είναι:

Ερχόμαστε Δωρεάν στο ακίνητο που θέλετε να εξετάσετε και διενεργούμε αυτοψία για τον εντοπισμό των αυθαιρεσιών. Στην συνέχεια υπολογίζουμε το ύψος του προστίμου και σας ενημερώνουμε για τις επιλογές που έχετε. Στην περίπτωση που αποφασίσετε να προχωρήσετε στην τακτοποίηση του αυθαιρέτου, υπογράφουμε ιδιωτικό συμφωνητικό που περιγράφει τις υποχρεώσεις μας απέναντι σας και την αμοιβή του μηχανικού που συμφωνήσαμε και ξεκινάμε την διαδικασία.

Α Φάση

  • Αυτοψία που περιλαμβάνει την αναγνώριση και την καταγραφή των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων.
  • Προσωρινός υπολογισμός προστίμου και ύψους αμοιβής.
  • Υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη προς το μηχανικό για την υποβολή της δήλωσης (ηλεκτρονικά) και τη διεκπεραίωση της τακτοποίησης.
  • Υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης τακτοποίησης αυθαιρέτου και έκδοσης του παραβόλου. Μόλις πληρωθεί το παράβολο ο πελάτης πρέπει να διαλέξει τον τρόπο πληρωμής του υπόλοιπου προστίμου (48 δόσεις ή εφάπαξ καταβολή με 20% έκπτωση)

Β Φάση

  • Συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών (εγγράφων και σχεδίων) που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα, τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης και τη συμπλήρωση του Δελτίου Δομικής Τρωτότητας.