Αποτυπώσεις Κτηρίων / As Built

Αφορά την διενέργεια Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης και την σύνταξη των αντιστοίχων σχεδίων Κατόψεων όλων των επιπέδων κτιριακού συγκροτήματος (σε ενιαίο σύστημα αναφοράς), Όψεων, και Τομών με καταγραφή όλων των οικοδομικών στοιχείων και διάκριση των φερόντων  (Υποστυλωμάτων, Δοκών)

Φωτογραφική Αποτύπωση και παρουσίαση αυτής σε τεύχος με ένδειξη της θέσης λήψης κάθε φωτογραφίας

αποτυπώσεις κτιριων

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε και αφορούν την Αποτύπωση κτηρίων/As Built είναι:

 • Σύνταξη Γενικών Σκαριφημάτων (Κατόψεις, Ανόψεις, Τομές, Όψεις) και  Σκαριφημάτων Λεπτομερειών.
 • Ίδρυση Ενιαίου Πολυγωνομετρικού Δικτύου.
 •  Αποτύπωση όλων των χαρακτηριστικών οριζοντιογραφικών και υψομετρικών στοιχείων.
 • Λήψη φωτογραφιών.
 • Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Εργασιών
 • Γενικές και Επιμέρους Διαστάσεις
 • Θέσεις και Διαστάσεις Υποστυλωμάτων και Δοκών
 • Στάθμες Πλακών – Ύψη Χώρων – Στοιχεία Κατασκευών
 • Αναγραφή Υλικών
 • Θέσεις και Στοιχεία ανοιγμάτων
 • Θέσεις βασικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Θέσεις ειδών Υγιεινής, Θερμαντικών σωμάτων, εντοιχισμένων ερμαριών.