Βεβαιώσεις μηχανικού

Σύμφωνα με την παρ.1, αρθρ.3 του Ν.4178/2013 σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται από τις 08/08/2013, δηλαδή μεταβίβαση, γονική παροχή, υποθήκη ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν:

  • την επιφάνεια
  • το ύψος
  • τη δόμηση
  • την κάλυψη
  • ότι δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε και αφορούν τις Βεβαιώσεις Μηχανικού είναι:

Αυτοψία στον ακίνητο για τις απαραίτητες μετρήσεις και αντιπαραβολή τους με τα εγκεκριμένα σχέδια της Πολεοδομίας (Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας, Τοπογραφικό, Κάτοψη ορόφου, Τομή, Διάγραμμα Κάλυψης) και τους τίτλους ιδιοκτησίας. Αφού διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει Αυθαιρεσία εκδίδουμε άμεσα την Βεβαίωση Μηχανικού (Η Βεβαίωση Μηχανικού έχει ισχύ 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα Εγκεκριμένα σχέδια της Πολεοδομίας αναλαμβάνουμε εμείς την εύρεση τους από την αρμόδια Πολεοδομία, χωρίς επιπλέον κόστος.